Warning: Declaration of Cws_Walker_Nav_Menu::walk($items, $depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/pregnan8/public_html/wp-content/themes/clinico/functions.php on line 0
여성의학 by MIFEGYNE MEDICAL | Tags: abortion medicine Archives - 미프진 메디컬 | 미프진 메디컬
카톡 : mife100

태그: 여성의학 by MIFEGYNE MEDICAL | Tags: abortion medicine

29/07/2018
Abortion Abortion Miffjin Promotion Price

Abortion Abortion MiffjinPromotion Price

2019년10월 1일부터 프로모션 가격 진행!

2019년10월 1일부터 유럽을 제외한

프로모션 가격으로 진행됩니다!

7주이내 35만원 7주-13주 52만원

  • 안녕하세요 미프진 메디컬 대표 제이슨 입니다.

2019년 10월 1 일 분기점으로 카톡mife100 예약판매진행됩니다!

미프진 낙태약 제품 미국내 산부인과에서 정식수입되어
미국,호주,유럽,일본,한국,동남아 전지역 예약판매 진행중입니다.

각 나라별  배송팀있어 신속하게 빠른배송과 비밀배송으로 진행됩니다.

배송시 영문번역된 복용사항과 미국DANCO 정품케이스 배송진행!
복용진행이 유산에 있어 가장중요한 부분입니다ㅠㅠ

복용진행은 나라별 시차있어 한국시간으로 오후 7시부터
안전하고 깔끔하게 복용진행이 이루어집니다.

복용중 권고사항 , 강제사항 , 공지상항이 진행되며
마무리 유산시점까지 복용진행이 이루어집니다!

지금까지 복용고객님 2만5천명 100% 유산진행 되셨습니다.
안전한 유산을 위해 복용진행은 전문의사와 함께진행 되어야

보다 상항별 소소한 문제점이 발생되지않습니다,

예약방법:

카톡mife100 으로
이름, 연락처, 제품받을 주소지 보내주세요.
[꼭 주소지는 정확히 기재해 주셔야 합니다]

배송받을 주소지 2번확인 부탁드립니다!

국외배송 국가명과 주소를 정확하게 기재하시고, 반드시 상담사에게 가능국가를 확인하십시오.

How to book:
By Katok mife100
Please send us your name, contact details, and the address you receive for the product.
[You must provide exactly the address] Please check the address twice to be shipped!
Be sure to accurately list the name and address of the country of international delivery
and make sure that you contact your agent.
予約方法:
の上の mife100 に
名、連絡先、製品を受け取る住所お知らせください。
[ぜひご住所は正確にご記入いただく必要があります] 配送先アドレス2回確認お願いいたします!
国外出荷国およびアドレスを正確に記載し、相談には可能な状態を確認してください。
Cách đặt phòng:
Bởi gõ Mife100
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi tên của bạn, chi tiết liên lạc, và địa chỉ
Bạn đã nhận được cho sản phẩm.
[Bạn nên cung cấp địa chỉ chính xác] Xin vui lòng xem địa chỉ hai lần để được vận chuyển!
Đảm bảo liệt kê chính xác tên và địa chỉ của quốc gia
Giao hàng và đảm bảo liên hệ với đại lý của bạn.
Comment réserver:
Par Katok mife100
Veuillez nous envoyer votre nom, vos coordonnées et l’adresse que vous recevez pour le produit.
[Vous devez fournir exactement l’adresse]
Abortion Abortion Miffjin Promotion Price

Abortion Abortion Miffjin Promotion Price

Abortion Abortion Miffjin Promotion Price

Par Katok mife100
の上の mife100 に